Когато като кредитор имаме вземане срещу длъжник, една от формите, чрез които можем да търсим обезпечение на вземането е предявяването на т.нар. Павлов или отменителен иск. Предпоставките за това са изрично уредени в разпоредбата на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), а именно:

1. Следва да имаме качеството на кредитор спрямо лицето-длъжник:

Легитимирането ни като кредитор по смисъла на чл. 135 ЗЗД означава да сме титуляр на възникнало вземане по отношение на лицето-длъжник. Правото ни да искаме обявяването за недействителни спрямо нас увреждащите ни действия на длъжника е предпоставено от наличието на вземане, което може да не е изискуемо или ликвидно (съгласно трайната съдебна практика, включително постановени по реда на чл. 290 ГПК решения за уеднаквяване на съдебната практика).

Съдът по Павловия иск не проверява съществува ли вземането, което ни легитимира като кредитор, освен ако вземането не е отречено с влязло в сила съдебно решение. Това е така, тъй като с иска по чл. 135 ЗЗД не се засяга обвързващата сила на увреждащата сделка в отношенията между сключилите я страни – те продължават да бъдат валидно обвързани от нея и след уважаването на този иск, а увреждащата сделка се смята несъществуваща единствено по отношение на увредения кредитор и само с оглед на това негово качество (Решение № 639 от 06.10.2010 г. по гр. д. № 764/ 2009 г. на ВКС, ГК, IV г.о.; Решение № 552 от 15.07.2010 г. на ВКС по гр. д. № 171/ 2009 г., ГК, IV г. о.).    

Освен това съгласно изричната разпоредба на чл. 135, ал. 1, изреч. 3-то ЗЗД недействителността не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността.

Съгласно решение № 4 от 26.01.2011 г. по гр. д. № 551/ 2010 г. на ВКС, ГК, III г. о., за успешното провеждане на иска с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД вземането на увреденото лице (кредитор) не е необходимо да е изискуемо и ликвидно (установено по размер). Това разрешение произтича от целта на иска  по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за препятстване недобросъвестния длъжник да намали възможностите си или да се лиши от възможност за удовлетворяване на кредитора-ищец по иска (Решение № 732 от 12.10.2009 г. по гр.д. № 1785/ 2008 г. на ВКС, ГК, III г. о.).

В този смисъл е и решение № 45 от 01.06.2011 г. по гр. д. № 450/ 2010 г. на ВКС, ГК, III г. о., съгласно което кредитор по смисъла на чл. 135 от ЗЗД е не само този, който има вземане, установено с влязло в сила решение, а и лицето, което по начало има вземане, без то да е установено със съдебно решение, като в процеса по чл. 135 ЗЗД кредиторът може да докаже вземането си с всички допустими от закона доказателствени средства. 

Страната, която е поискала отмяната по чл. 135 ЗЗД, установява качеството си на кредитор като материална предпоставка, без да провежда пълно и главно доказване на правата си, от които черпи правния си интерес. Увреденият има интерес от Павловия иск, когато в резултат на предявяването му ще бъде променено действителното правно положение – с прогласяване на недействителност на увреждащата сделка ще се промени правната сфера на ответника по иска. Ако обект на увреждащите действия са недвижими имоти, с отменяване на атакуваните действия, кредиторът ще може да насочи искането си срещу тези имоти (Решение № 131 от 16.06.2014 г. по гр. д. № 4996/  2013 г. на ВКС, ГК, III г. о.).                                                                                                                                         

В производството по иска по чл. 135 ЗЗД длъжникът не може да се брани с възражения, които се основават на отношенията, които легитимират ищеца като кредитор. Защитата си като длъжник по тези отношения ответникът може да осъществи само по иска за вземането (Решение № 552 от 15.07.2010 г. на ВКС по гр. д. № 171/ 2009 г., ГК, IV г. о., ГК). Ето защо всякакви евентуални възражения на ответника за неустановеност със сила на присъдено нещо на качеството кредитор, са ирелевантни в производството по отменителния иск.

2. Увреждащото действие следва да е извършено след възникване на вземането:

Това обстоятелство подлежи на доказване по надлежния ред.

В другата хипотеза, когато действието е извършено преди възникване на вземането, то е недействително само ако е било предназначено от длъжника и лицето, с което той е договарял, да увреди кредитора (чл. 135, ал. 3 ЗЗД), което като елемент на фактическия състав също подлежи на доказване.

3. Оспорените правни действия ни увреждат, тъй като длъжникът се лишава от свое имущество и затруднява удовлетворението ни като кредитор:

Увреждането на кредитора като елемент от фактическия състав на иска по чл. 135 ЗЗД е от категорията на обективните предпоставки и предполага, че чрез извършеното правно действие, длъжникът създава или увеличава неплатежоспособността си (Решение № 48 от 21.02.2014 г. по гр. д. № 4321/ 2013 г. на ВКС, ГК, IV г.о.).

Увреждащо кредитора действие е всеки правен и фактически акт, с който се засягат права, които биха осуетили или затруднили осъществяване на правата на кредитора спрямо длъжника. Така, увреждане е налице, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворението на кредитора (Решение № 639 от 06.10.2010 г. по гр. д. № 764/ 2009 г. на ВКС, ГК, IV г.о.).

4. Длъжникът следва да е знаел за увреждането, а когато увреждащото действие е възмездно и лицето, с което той е договарял, трябва също да е знаело за увреждането:

Знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника съгласно изричната разпоредба на чл. 135, ал. 2 ЗЗД.

Ако не сме в хипотезата на тази законова презумпция, следва да докажем, че длъжникът знае за увреждането, тъй като знае, че има кредитор в наше лице и че действието му уврежда правата ни на кредитор – например получаването на фактури, приемането им от длъжника и т.н. (Решение № 639 от 06.10.2010 г. по гр. д. № 764/ 2009 г. на ВКС, ГК, IV г.о.; Определение № 57 от 14.01.2015 г. по гр. д. № 4476/ 2014 г. на ВКС, ГК, III г.о.).

Приобретателят или лицето, придобило права от увреждащите ни сделки също трябва да знае за увреждането, ако оспорваното увреждащо действие е било възмездно. За да е налице знание за увреждане, достатъчно е на третото лице да са известни обстоятелствата, от които произтича вземането на кредитора. Юридическото лице знае за увреждането, ако за това знаят лицата от състава на неговите органи  (Решение № 13 от 19.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4606/ 2014 г. на ВКС, ГК, IV г.о.).

При кумулативното наличие на тези предпоставки, препоръчваме предявяването на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД. При уважаването му с влязло в сила съдебно решение се обявяват за недействителни спрямо нас увреждащи ни актове на длъжника. Кредиторите, в чиято полза е обявена недействителността, се удовлетворяват от сумата, получена от публичната продан преди третото лице, тогава когато то участвува в разпределението с вземане, произтичащо от обявяване на недействителността (чл. 135, ал. 4 ЗЗД). Това е форма на обезпечаване на вземането ни, която в определени случаи може да се окаже единствена.

ПРАВА ЗА ТЕБ. БГ

Би сакал да кажам неколку збора за моето искуство со мојот адвокат Йорданка Шуманова.

Уште во првиот контакт со неа можев да увидам дека соработката ќе биде позитивна.

Имавме повеќе средби на коишто се беше спремно однапред и сите документи беа средени и подготвени како што треба.

Посетите што ги имавме во нотарските канцеларии и во министерството беа истотака организирани со голема професионалност, и на двете места не чекавме и севкупно се задржавме по 30 минути.

Професионалност, одлична организациска поставеност и перфектен тајминг, сето ова се одлики на мојот адвокат Йорданка Шуманова и ја препорачувам на секој што има потреба од адвокатски или услужни услуги.

Tодор Миладиновски, Македониjа

Впечатлена съм от професионализма и лоялността на адвокат Йорданка Шуманова. Имах проблеми с бившия си работодател, който преди да напусна, изплащаше възнагражденията ми със забава и след като напуснах отказа да ми изплати дължимото. Адвокат Шуманова, успя да защити правата и интересите ми и получих не само възнагражденията си с лихвите, но и лихва за забава на вече изплатените възнаграждения. Доволна от съвместната ни работа, отново ползвах услугите й, и благодарение на правните съвети съм на път да си върна и къщата, в която живея, а роднини успяха да я обявят за публична продан. 

Нина Николова

Възхитена съм от професионализма и от вдъхнатата ми надежда за победа на справедливостта! Сърдечно благодаря на адвокат Йорданка Шуманова от „Права за теб“ за проявеното човешко отношение към мен!

О. Крумова

Адвокат Шуманова, искам да изразя голямата си благодарност за доброто човешко и професионално отношение към  мен и положителното решение на казуса с работодателя ми и постъпилите плащания към мен.

С благодарност и уважение, Димитринка Велчева

Препоръчвам екипа на „Права за теб“ и специално адв. Йорданка Шуманова по отношение на казуси в областта на Търговското право, поради изпитаните от мен изключителен професионализъм, отдаденост и бързина при тяхното разрешаване!

Чавдар Денков – управител на „Криейт офис“ ЕООД

Бързото и правилно решаване на юридически казуси от „Права за теб“ неведнъж ни е помагало да се справим с трудни ситуации.

Борислав Николчев – „Изи финанс“ ЕООД

Искрени благодарности на „Права за теб“ за винаги компетентната и своевременна правна помощ по въпроси, свързани с Оперативните програми, реализирани със средства от Европейските фондове, както и във връзка с националния Закон за обществени поръчки! Дългогодишното ни партньорство е причината, поради която успяваме адекватно да защитим интересите на нашите клиенти!

Мария Денкова – управител на „Проджект хаус“ ЕООД

Преди 3 години ползвах услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ за заемане на една обявена работна позиция в адвокатското дружество, което управлявам. Възхитена съм от професионализма и отговорността в работата на екипа на „Права за теб“. Дадените от тях професионални съвети и преценката на качествата на кандидатите доведоха в крайна сметка до наемането не на едно лице, а на две лица на работа. Щастлива съм към днешна дата да споделя, че все още успешно  работя с този екип, който сформирахме с помощта на „Права за теб“, което само по себе си говори за нивото на услугите, които получих. С удоволствие споделям с познати опита си от съвместната работа с агенцията и препоръчвам услугите им, защото смятам, че това е пример за отговорно и професионално отношение към работата, с която се ангажират и заслужават доверие.

Адв. Елена Радева – управляващ партньор в Адвокатско съдружие „Радева и сие“

Ползваме услугите за подбор на персонал на „Права за теб“ вече 3 години. Благодарение на  изключително добрия  подбор  на  служители, както и адекватните консултации за управлението  им, успяхме да  изградим отличен екип.

Борислав Николчев – „Изи Финанс“ ЕООД 

Отворени врати – безплатни юридически консултации два дни в месеца – всяка първа и трета сряда при предварително записан час.